Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्ग

ठेगाना :

फोन नं : 068-520322

फ्याक्स : 068-520133

इमेल : baglungprasasan@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/moha_nepal

मातहतका कार्यालयहरु