Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

ठेगाना :

फोन नं : 068-520322, 068-522565, 068-522566, 068-520233

फ्याक्स : 068-520133, 068-522131

इमेल : baglungprasasan@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/hellomoha/

Twitter : https://twitter.com/moha_nepal

मातहतका कार्यालयहरु