नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वागलुङ्ग


नागरिक बडापत्र

सि.न.

सेवाको किसिम

सेवा प्राप्त गर्ने तरिका /आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित

फाँट

गुनासो सुन्ने

अधिकारी

१.

नागरिकता प्रमाणपत्र

 

 

 

 

 


(क)बंशज

को

आधार

मा

 • अनुसूचि १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।
 • आमा र बाबु वा आफ्नो बंशज तर्फका तीनपुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र  ।
 • जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र ।
 • सनाखतको लागि एकाघरका अभिभावक ।
 • स्पष्ट मुखाकती (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र समेत ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ख) नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाको हकमा

 • विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • पति वा ससुराको नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • पति, सासू वा ससूरा, जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत ।
 • माइती पट्टिको आमा वा बाबु, दाजु वा भाईको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ग) बसाई सराईको हकमा

 • बसाई सराईको प्रमाण पत्र ।
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ।
 • नक्सा पासको प्रमाण पत्र ।
 • पानी, बिजुली, टेलिफोन महशुल कार्ड आदि प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(घ) बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा

 • अनुसूचि-७ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

प्र.जि.अ.

(ङ) नाबालक परिचय पत्र

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित फाराम ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरी नाबालक सँग नाता खुल्ने अभिभावकको नाता प्रमाणित ।
 • आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

प्र.जि.अ.

(च) नागरिकता प्रतिलिपि

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर र मिति समेत स्पष्ट उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(छ) पतिको नाम थर समावेश

 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अभिभावक ।
 • पतिको नगरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ज) हालको पतिको नाम थर वतन कायम

 • हालको पतिको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।

निशुल्क

सोही दिन

अभिलेख

स.प्र.जि.अ.

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय