नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वागलुङ्ग


नागरिक बडापत्र

सि

.न.

सेवाको किसिम

सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

२.

नाता प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरी पारिवारीक विवरण खुलेको सिफारिस ।
 • नाता प्रमाणित गरीलिने सबैको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नाता प्रमाणित गरिलिने सबैको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नाता प्रमाणित गरिलिनेको फोटो २/२ प्रति ।
 • मृतकको हकमा मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र ।
 • विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • पेन्सनवालाको हकमा पेन्सनपट्टा ।
 • स्थानीय निकायबाट भएको नाता प्रमाणित ।
 • रीत पूर्वकको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

३.

ठाडो उजुरी

 • पीडित व्यक्तिको सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई भएका आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

४.

सस्था दर्ता

 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले शिर र पुछारमा सहीछाप गरेको तोकिए बमोजिमको विधान ३ प्रति ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले सहीछाप गरेको अनुसूचि बमोजिमको निवेदन १ प्रति ।
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस ।
 • युवा क्लबहरुको हकमा खेलकूद विकास समितिको सिफारिस ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

रु.१,०००।-

सोही दिन

मुद्दा

प्र.जि.अ.

५.

सस्था नविकरण

 • गत आ.ब.को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।
 • गत आ.ब.को कार्य प्रगति प्रतिवेदन र आगामी बर्षको कार्यक्रम ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको फोन नम्बर सहितको नामाबली विववरण ।
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस, युवा क्लबको हकमा खेलकुद विकास समितिको सिफारिस समेत ।
 • सक्कलै सस्था दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित सस्थाको निवेदन ।
 • स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

रु.५००।-

सोही दिन

मुद्दा

स.प्र.जि.अ.

६.

नाम, थर प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको सिफारिस ।
 • सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • पेन्सन पट्टा वा शैक्षिक प्रमाण पत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।
 • स्पष्ट मुखाकृती (दुवै कान) देखिने हालै खिचिएको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।
 • रितपूर्वकको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

७.

पारिवारिक विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन ।
 • निकायको सिफारिस ।
 • पेन्सन पट्टा ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको नाता प्रमाणित ।
 • मृतकको हकमा मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • पारिवारिक सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुलक

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय