नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वागलुङ्ग


नागरिक बडापत्र

सि.न.

सेवाको किसिम

सेवा प्राप्त गर्ने तरिका/आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित फाँट

गुनासो सुन्ने अधिकारी

८.

अन्य विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस ।
 • पेन्सन पट्टा वा सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित नाता प्रमाणित स्थानीय निकायको आवेदन फाराम ।
 • मृतकको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

९.

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको आधारमा नाम थर उमेर संशोधन

 • S.L.C. उत्तिर्ण भएको शैक्षिक योग्यता ( मार्कसिट) को प्रमाण पत्र ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरेको सम्बन्धित स्थानीय निकायको आवेदन फाराम ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरेको सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिश ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।

नोट :- S.L.C. को नतिजा प्रकाशन भएको ६ महिना भित्र निवेदन दिईसक्नुपर्नेछ ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

१०.

राहदानी फाराम प्रमाणित

 

 

 

 

 

(क) केन्द्रबाट लिनको लागि

 • सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप गरेको निर्धारित फाराम ।
 • तोकिए बमोजिमको साइज र गुणस्तरको फोटो ४ प्रति ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, नावालक परिचय पत्र, संरक्षक तथा अभिभावकको निवेदन निर्धारित फाराम ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

(ख)  बिग्री च्यातिई काम नलाग्ने भएको वा हराएको

 • सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप लागेको निर्धारित फाराम ।
 • राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको सूचना सक्कलै प्रति ।
 • प्रहरीबाट खोजतलास गरेको निस्सा ।
 • बिग्री च्यातिएको, केरमेट भएको सक्कलै प्रति ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

रु. १०,०००।-

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

(ग)  यसै कार्यालयबाट लिने वा म्याद नाघेका राहदानी

 • माथि (क) मा उल्लेखित कागजातहरु

रु. ५,०००।-

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

पुनश्च:-  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गुनासो सुनुवाई नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो राख्न सकिनेछ ।

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय