नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
वागलुङ्ग


जिल्ला प्रशासन कार्यालयका मुख्य मुख्य कार्यहरु

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने मुख्य कार्यहरू

स्थानीय प्रशासन शाखा:

क. नाबालक परिचय पत्र वितरण

ख. भारतिय पेन्सनर तथा अन्य पेन्सनरको सिफारिस

ग. सवारी साधन अनुमति

घ. कार्यालय प्रमुखहरुको विदा र काज स्वीकृत

ङ. संस्था हातहितयार दर्ता र नविकरण सम्वन्धि

च. पत्रपत्रिका दर्ता

छ. विवाह दर्ता (COURT MARRIAGE)

ज. दलित-गैह्र दलित बिचको अन्तर्जातिय विवाह प्रमाण पत्र सम्बन्धि

झ. प्रतिनिधि खटाउने

ञ. कर्मचारीहरुको अभिलेख

ट. सर्वदलिय तथा कार्यालय प्रमुखहरुको बैठक

ठ. कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कार्य

ड. मेला संचालन स्वीकृती

ढ. सुचना टाँस तथा जिल्ला स्थित विविध लेखापढी

ण. विभागिय परिपत्रहरुको जिल्लाका अन्य कार्यालयहरुमा परिपत्र गर्ने

त. कालो बजारी नियन्त्रण तथा बजार अनुगमन

द. अन्य प्रशासनिक कार्यहरु

 

मुद्दा शाँखा

 क. ठाडो उजुरी तथा मुद्धा मामिला सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु

 

नागरिकता शाखा

क.    नागरिकता सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने

ख.    नागरिकता प्रतिलिपि तथा अभिलेख सम्बन्धि र जन्ममिति, नामथर सच्याउने लगायत MRP राहदानीको सिफारिसका लागि अभिलेख भिडाउने, अभिलेख राख्ने कार्यहरु लगायत प्रतिलिपि सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु ।

 

लेखा तथा दैवी प्रकोप र जिन्सी शाखा

क. आर्थीक कारोबार सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु

ख. प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु

ग. आन्तरिक द्बन्द पिडितलाई राहत वितरण सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्यहरु

घ. अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यहरु

ङ. तेस्रो पक्ष विमा वापत क्षतिपूर्ती रकम वितरण

 

शान्ति सुरक्षा शाखा

क. विशिष्ट व्यक्तिहरुको जिल्ला भ्रमणमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने कार्य

ख. विशिष्ट व्यक्तिहरुको लागि सवारी साधनको व्यवस्था

ग. शान्ति सुरक्षा सम्बन्धि सम्पुर्ण विविध कार्यहरु

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय