Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

राम प्रसाद उपाध्याय


राम प्रसाद उपाध्याय


राम प्रसाद उपाध्याय
नायब सुब्बा

शाखा मुद्दा शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9857627795
बहाल मिति २०७६ भाद्र ३०