Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र.प.जारी गर्दा

कागजातहरु

१.जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण । 
२.सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरिकएको तोकिएको अनुसूची फारम । 
३.सम्बन्धित कार्यालयको सिफारीश पत्र । 
४.पिता वा पतिको ना.प्र.प.सहित सनाखत । 
५. फोटो ३ प्रति । सुल्क

रु.१० को हुलाक टिकटप्रक्रियाहरु

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।लाग्ने समय

प्रमाण पुगेमा सोही दिन