Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जरुरी सूचना !