Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

राहदानी प्रिन्ट भई आएको सूचना

4 महिना अगाडी

2077-04-21


मिति २०७७।०४।०१ गते सम्म MRP राहदानीको लागि यस कार्यालयमा फारम पेश गर्नु हुने सेवाग्राहीहरुको राहदानी प्रिन्ट भई आएकोले राहदानी लिनको लागि राजश्व बुझाएको सक्कलै भौचर र सक्कलै नागरिकता सहित व्यक्ति स्वय‌ं कार्यालय समय भित्र कोठा नं. १०९ मा सम्पर्क गर्नु हुन सूचित गरिन्छ ।