Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नागरिक सेवा वडापत्र

सि.न.

सेवाको किसिम

सेवा प्राप्त गर्ने तरिका /आवश्यक कागजात

दस्तुर

समय

सम्बन्धित

फाँट

गुनासो सुन्ने

अधिकारी

१.

नागरिकता प्रमाणपत्र

         
 1. बंशजको आधारमा
 • अनुसूचि १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।
 • आमा र बाबु वा आफ्नो बंशज तर्फका तीनपुस्ता भित्रका नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र  ।
 • जन्म दर्ताको प्रमाण पत्र/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र ।
 • सनाखतको लागि एकाघरका अभिभावक ।
 • स्पष्ट मुखाकृती (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति । (सिफारिसमा प्रमाणित भई आएको फोटो हुनु पर्ने)
 • विवाहित महिलाको हकमा पतिको नागरिकता र विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र समेत ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ख) नागरिकताको प्रमाण पत्र नलिदै विवाह भएकी नेपाली महिलाको हकमा

 • अनुसूचि १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।
 • विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • पति वा ससुराको नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • पति, सासू वा ससूरा, जेठाजु वा देवरमध्ये कसैको सनाखत ।
 • माइती पट्टिको आमा वा बाबु, दाजु वा भाईको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ग) बसाई सराईको हकमा

 • अनुसूचि १ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम ।
 • बसाई सराईको प्रमाण पत्र ।
 • जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा ।
 • नक्सा पासको प्रमाण पत्र ।
 • पानी, बिजुली, टेलिफोन महशुल कार्ड आदि प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(घ) बैबाहिक अङ्गिकृत नागरिकताको हकमा

 • अनुसूचि-७ बमोजिमको विवरण भरी सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको आवेदन फाराम 

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

प्र.जि.अ.

(ङ) नाबालक परिचय पत्र

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित फाराम ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरी नाबालक सँग नाता खुल्ने अभिभावकको नाता प्रमाणित ।
 • आमा/बाबुको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

प्र.जि.अ.

(च) नागरिकता प्रतिलिपि

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरी नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर र मिति समेत स्पष्ट उल्लेख भएको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साईजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(छ) पतिको नाम थर समावेश

 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • सनाखतको लागि पति वा एकाघरको अभिभावक ।
 • पतिको नगरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुल्क

सोही दिन

नागरिकता

स.प्र.जि.अ.

(ज) हालको पतिको नाम थर वतन कायम

 • हालको पतिको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • विवाह दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्ध विच्छेद गरेको अदालतको फैसला ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो समेत प्रमाणित गरेको निर्धारित आवेदन फाराम ।
 • नागरिकता प्रमाण पत्र ।
 • स्पष्ट मुखाकृति (दुबै कान) देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।

निशुल्क

सोही दिन

अभिलेख

स.प्र.जि.अ.

२.

नाता प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरी पारिवारीक विवरण खुलेको सिफारिस ।
 • नाता प्रमाणित गरीलिने सबैको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नाता प्रमाणित गरिलिने सबैको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नाता प्रमाणित गरिलिनेको फोटो २/२ प्रति ।
 • मृतकको हकमा मृत्युदर्ता प्रमाण पत्र ।
 • विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र ।
 • पेन्सनवालाको हकमा पेन्सनपट्टा ।
 • स्थानीय निकायबाट भएको नाता प्रमाणित ।
 • रीत पूर्वकको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

.प्र.जि..

३.

ठाडो उजुरी

 • पीडित व्यक्तिको सम्पूर्ण बेहोरा खुलाई भएका आवश्यक प्रमाण सहितको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

.प्र.जि..

४.

सस्था दर्ता

 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले शिर र पुछारमा सहीछाप गरेको तोकिए बमोजिमको विधान ३ प्रति ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले सहीछाप गरेको अनुसूचि बमोजिमको निवेदन १ प्रति ।
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस ।
 • युवा क्लबहरुको हकमा खेलकूद विकास समितिको सिफारिस ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।

रु.,०००।-

सोही दिन

मुद्दा

प्र.जि..

५.

सस्था नविकरण

 • गत आ.ब.को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन ।
 • गत आ.ब.को कार्य प्रगति प्रतिवेदन र आगामी बर्षको कार्यक्रम ।
 • सस्थाका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुको फोन नम्बर सहितको नामाबली विववरण ।
 • जिल्ला विकास समितिको सिफारिस, युवा क्लबको हकमा खेलकुद विकास समितिको सिफारिस समेत ।
 • सक्कलै सस्था दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित सस्थाको निवेदन ।
 • स्थायी लेखा नम्बर (PAN) प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

रु.५००।-

सोही दिन

मुद्दा

.प्र.जि..

६.

नाम, थर प्रमाणित

 • सम्बन्धित स्थानीय निकायबाट फोटो प्रमाणित गरेको सिफारिस ।
 • सम्बन्धित वडाको सर्जमिन मुचुल्का ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • पेन्सन पट्टा वा शैक्षिक प्रमाण पत्र वा अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।
 • स्पष्ट मुखाकृती (दुवै कान) देखिने हालै खिचिएको स्तरीय श्यामश्वेत फोटो २ प्रति ।
 • रितपूर्वकको निवेदन ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

.प्र.जि..

७.

पारिवारिक विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन ।
 • निकायको सिफारिस ।
 • पेन्सन पट्टा ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको नाता प्रमाणित ।
 • मृतकको हकमा मृत्यू दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • पारिवारिक सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

निशुलक

सोही दिन

प्रशासन

.प्र.जि..

८.

अन्य विवरण प्रमाणित

 • रितपूर्वकको निवेदन ।
 • सम्बन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस ।
 • पेन्सन पट्टा वा सम्बन्धित प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित नाता प्रमाणित स्थानीय निकायको आवेदन फाराम ।
 • मृतकको हकमा मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र ।
 • परिवारका सबै सदस्यहरुको नागरिकताको प्रमाण पत्र

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

९.

शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको आधारमा नाम थर उमेर संशोधन

 • S.L.C. उत्तिर्ण भएको शैक्षिक योग्यता ( मार्कसिट) को प्रमाण पत्र ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरेको सम्बन्धित स्थानीय निकायको आवेदन फाराम ।
 • फोटो समेत प्रमाणित गरेको सम्बन्धित विद्यालयको सिफारिश ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।

नोट :- S.L.C. को नतिजा प्रकाशन भएको ६ महिना भित्र निवेदन दिईसक्नुपर्नेछ ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

१०.

राहदानी फाराम प्रमाणित

         

(क) केन्द्रबाट लिनको लागि

 • सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप गरेको निर्धारित फाराम ।
 • तोकिए बमोजिमको साइज र गुणस्तरको फोटो ४ प्रति ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।
 • नावालकको हकमा जन्म दर्ता, नाता प्रमाणित, नावालक परिचय पत्र, संरक्षक तथा अभिभावकको निवेदन निर्धारित फाराम ।

निशुल्क

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

(ख)  बिग्री च्यातिई काम नलाग्ने भएको वा हराएको

 • सम्बन्धित व्यक्ति उपस्थित भई निर्दिष्ट स्थानमा ल्याप्चे र सहीछाप लागेको निर्धारित फाराम ।
 • राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको सूचना सक्कलै प्रति
 • प्रहरीबाट खोजतलास गरेको निस्सा ।
 • बिग्री च्यातिएको, केरमेट भएको सक्कलै प्रति ।
 • नागरिकताको प्रमाण पत्र ।

रु. १०,०००।-

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

(ग)  यसै कार्यालयबाट लिने वा म्याद नाघेका राहदानी

 • माथि (क) मा उल्लेखित कागजातहरु

रु. ५,०००।-

सोही दिन

प्रशासन

स.प्र.जि.अ.

पुनश्च:-  सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट गुनासो सुनुवाई नभएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष गुनासो राख्न सकिनेछ ।

 


मिति नागरिक सेवा वडापत्र विवरण फाईलहरु एक्सन
2077-04-06 कोठा नं. सहितको नागरिक वडा पत्र
5 महिना अगाडी