Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी

कागजातहरु

१.तोकिएको अनुसूची फाराममा न.पा./गा.पा.का वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश पत्र ।
२.तोकिएको ढाँचामा निवेदन ।
३.ना.प्र.प.नं.वा जारी मिति खुलेको प्रमाण ।
४.यस जिल्लाको स्थायी बासिन्दा
५.अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाबाट अभिलेख प्राप्त भएपछि मात्र दिईने । 

पतिको नाम, थर र वतन कायम गरी संशोधित प्रतिलिपीको लागि
१.तोकिएको अनुसूची फाराममा न.पा./गा.पा.का वडा अध्यक्ष वा सो को अधिकार प्राप्त अधिकारीको सिफारीश पत्र । 
२.पतिको ना.प्र.प.र बिवाह दर्ता प्रमाण पत्र प्रतिलिपी । 
३.पूर्व प्राप्त सक्कल ना.प्र.प.
४.अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प.लिएकाको हकमा ती जिल्लाको अभिलेख झिकाउनु पर्ने । 
५.पतिको सनाखत,पति नभए पति तर्फको तीन पुस्ते नातेदारको सनाखत
६.फोटो २ प्रति सुल्क

रु. १३ को हुलाक टिकटप्रक्रियाहरु

उल्लेखित कागजात सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।लाग्ने समय

प्रमाण पुगेको खण्डमा सोही दिन ।