Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

कर्मचारी परिवारको नाताले ना.प्र.प.जारी गर्दा

कागजातहरु

१.जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी, सरकारी, संस्थान वा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी तथा शिक्षक भएको प्रमाण । 
२.सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गरिकएको तोकिएको अनुसूची फारम । 
३.सम्बन्धित कार्यालयको सिफारीश पत्र । 
४.पिता वा पतिको ना.प्र.प.सहित सनाखत । 
५. फोटो ३ प्रति । सुल्क

रु.१० को हुलाक टिकटप्रक्रियाहरु

उल्लेखित कागजातहरु सहित कोठा नं. १०३ मा सम्पर्क गर्ने ।लाग्ने समय

प्रमाण पुगेमा सोही दिन