Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वागलुङ्

आ.ब.०७५/०७६ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

2076-04-08

2076-04-08


जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङको आ.ब. ०७५।०७६ मा भए गरेका कामको वार्षिक प्रगति विवरण

Attached Files